X
Kullanıcı sözleşmesi
AY YAZILIM DANIŞMANLIK (birliktesatinal.com)
İLE
HİZMET ALAN/HİZMET VEREN FİRMALAR
ARASINDA
KULLANICI ÜYE SÖZLEŞMESİ

2018 

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İş bu üyelik sözleşmesi www.birliktesatinal.com uygulamasının sahibi olan ve Batıkent Mah. Çiftçioğlu Sok.No:21/6 Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresinde bulunan AY YAZILIM DANIŞMANLIK ile birlitesainal.com uygulamasına aşağıda belirtilen şartları kabul ederek üye olan website kullanıcısı arasında üye firmanın AY YAZILIM DANIŞMANLIK’ın sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.
AY YAZILIM DANIŞMANLIK ve Üye işbu üyelik sözleşmesinden münferiden ‘Taraf’ ve müştereken ‘Taraflar’ olarak anılacaktır.
2.TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER
2.1ARACI HİZMET SAĞLAYICI
Ay Yazılım Danışmanlık
Adres: Batıkent Mah. Çiftçioğlu Sok. No:21/6 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR
Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı
Mersis No: 5466165454600001
Elektronik Posta Adresi: safa.ay@hs03.kep.tr
2.2ÜYE FİRMA
Firma Ünvanı : %companyName%
Merkez Adresi: %companyAddress%
Mersis No/ Vergi Kimlik No: %companyTaxNo%
Elektronik Posta Adresi : %companyEmail%
2.3Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir.
2.4Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.
2.56102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 18/3 maddesi gereğince, Sözleşmeyi feshe, Sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi yoluyla gönderilecek ve bu şekilde gönderilmeleri halinde geçerli olacaktır.
3. SÖZLEŞMENİN DAYANAĞI, AMACI VE KAPSAMI
3.1. İşbu sözleşmenin dayanağı 23.10.2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik”’tir.
3.2. www.birliktesatinal.com kuruluş amacı ve niteliği gereği üye firmalara işbu sözleşme hükümleri kapsamında platform içinde hem hizmet alan hem hizmet veren üye firma sıfatıyla yer alma olanağı sağlamaktadır.Üye firmalar bu platformda anlaşmaya varılan işin hizmet alanı veya hizmet vereni olabilmektedir.
3.3. AY YAZILIM DANIŞMANLIK www.birliktesatinal.com platformunu işletmekte olup Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren, satın alma işlemi gerçekleştirmek isteyen, satın alma talebini tedarikçi sıfatıyla karşılamak isteyen üye firmalar arasındaki iletişimi hızlandıran,kolaylaştıran,verimliliği arttıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesine olanak sağlayan bir sanal platformda tarafları bir araya getirmektedir. “birliktesatinal.com” herhangi bir hizmet ve ürün satıcısı değil, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında kanun uyarınca yalnızca ‘aracı hizmet sağlayıcı’ ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca ‘yer sağlayıcı’ dır.
3.4. İş bu sözleşmenin amacını birlitesatinal.com üzerinden hizmet alma(satın alma) hizmet verme(tedarik etme) amacıyla yararlanılmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek oluşturmaktadır.


4.TANIMLAR :
4.1 SÖZLEŞME:İşbu kullanıcı üyelik sözleşmesini,
4.2.WEB SİTESİ: http://birliktesatinal.com internet sitesini,
4.3.ÜYE : Bilgileri kayıt altına alınan ve iş bu üyelik sözleşmesinde ki maddeleri kabul ederek kullanıcı adı ve şifre oluşturan kullanıcı ,
4.4.HİZMET : Alıcı yada satıcıların oluşturdukları profil kapsamında söz konusu ürün ve hizmetleri yayınlamaları amacıyla Ay Yazılım Danışmalık tarafından ücret karşılığında yada ücretsiz olarak websitede sunulan ilan,yayınlama vb. uygulamaları ,
4.5.HİZMET ALAN: Eskişehir OSB ‘de yer alan ve web site üzerinden hizmet talebi gönderen firma/firmaları,
4.6.HİZMET VEREN/: Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı olarak da adlandırılan ,Eskişehir OSB’de yer alan,oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla hizmet taleplerini karşılayan firma/firmalar.
4.7.ANLAŞMAYA VARILAN İŞ: Hizmet veren firmalar tarafından web site üzerinden gönderilen teklifin hizmet alan tarafından sistem üzerinden onaylanması.
4.8.HESABIM SAYFASI : Firmaların birliktesatinal.com adlı platformdan ihtiyaca göre hizmet alan ya da hizmet veren sıfatıyla işlemlerini gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece ilgili üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder
4.9. YÖNETMELİK: 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik”’tir.

5.AY YAZILIM DANIŞMANLIK(birliktesatinal.com HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.Birliktesatinal.com Eskişehir Organize Sanayi bölgesinde yer alan ticari kuruluşların Hizmet alma (satın alma ) taleplerini ve hizmet verme (tedarik etme) taleplerini kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak , sözleşmede ki hükümler çerçevesinde websitede yer almasını sağlar.İlgili Yönetmelik’in 6.4 maddesinde yer alan hükümden de belirtildiği üzere “birliktesatinal.com” salt aracı konumunda olan bir platformdur.

5.2.Aracı hizmet sağlayıcı elektronik ticaret ortamı sunduğu hizmet sağlayıcıya ilişkin bilgilerin hizmet sağlayıcıya tahsis edilen alanda gösterilebilmesi ve güncellenebilmesi için gerekli teknik imkanları sağlar.
5.3.Ay Yazılım Danışmanlık , satıcı tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır.Ay Yazılım Danışmanlık bu bilgileri hizmetlerin tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi,istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisinin ve üye firmaların faaliyetlerini , uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı, ve sair amaçlarla kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydı ile 3. Kişilere açıklayabilir.Bu anlamda üye firma kendine ait bilgileri Ay Yazılım tarafından iş bu madde hükmüne göre kullanıp saklanmasına rıza gösterecektir.
5.4Ay Yazılım Danışmanlık ayrıca mahkeme ve hakem heyeti de dahil olmak üzere herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek amacıyla ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.
5.5 Ay Yazılım Danışmanlığın web sitede yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca ‘ aracı hizmet sağlayıcı ‘ ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca ‘yer sağlayıcı ‘ olması sebebiyle Ay Yazılım Danışmanlık web sitesinde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel ,yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden ,güvenilirliğinden,doğruluğundan yada hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Website üzerinden gerçekleştirilen her türlü hareketi kontrol etmek ya da içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir.
5.6 Web Sitesinde yayınladığı herhangi bir görsel yazılı ve sair içerikle Ay Yazılım Danışmanlığın yada 3. Kişilerin haklarını ihlal eden kişiler Ay Yazılım Danışmanlığa ve söz konusu 3. kişilere karşı sorumludur.
5.7Ay Yazılım Danışmanlığın üye firmanın websitesinde yayınlandığı herhangi bir içeriğin yürürlükteki kanun veya mevzuata aykırı olduğunu tespit etmesi halinde bu içeriği herhangi bir bildirime gerek duymaksızın kaldırma hakkı her zaman saklıdır.Böyle bir durumda üye firma her ne sebeple olursa olsun Ay Yazılım Danışmanlıktan herhangi bir hak veya tazminat talep edemez.
5.8Ay Yazılım Danışmanlık ilgili hizmeti sağlayan firmanın mallarının niteliğinden, işlevinden, amaca hizmet etmemesinden, boyut, renk, ana malzeme özelliklerinden, ayıplı olup olmamasından,hizmet alanın ya da hizmet verenin veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan, anlaşmaya varılan iş kapsamında ödeme, iade, faturalandırma ve benzeri aşamalarda sorumlu değildir.Aracı hizmet sağlayıcı hizmet alan ve hizmet veren arasında gerçekleşecek olan ticaret ilişkisinin herhangi bir uyuşmazlığa sebebiyet vermeden gerçekleşeceğini garanti etmemektedir.
5.9Websiteye üyelik sırasında edinilen bilgiler ,anlaşmaya varılan işin taraflarından birinin, diğeri tarafından mağdur edilmeye çalışılması halinde veya sahtecilik,dolandırıcılık,kötü niyetli kullanım,Türk Ticaret Kanunu kapsamında suça konu hallerin söz konusu olması halinde yalnızca talep edilen konu ve taleple sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer üye firmalara iletebilecektir.
5.10 Ay Yazılım Danışmanlık sisteminde kayıtlı üye firmalara ait bilgileri,teklifleri,onay ve iptal(vazgeçme) işlemlerini 3 yıl boyunca saklı tutacaktır.Ancak sisteme yapılan herhangi bir kötü niyetli saldırı sonucunda oluşabilecek veri kaybından dolayı Ay Yazılım Danışmanlık sorumlu tutulmayacaktır.
6.ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1.Üyelik firma statüsünün kazanılması için üye olmak isteyen kullanıcının web sitesinde bulunan iş bu üyelik sözleşmesini onaylatarak burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması,bu üyelik başvurusunun Ay Yazılım Danışmanlık tarafından onaylanması gerekmektedir.Bu bilgiler Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik 5. Maddenin 4. Fıkrası uyarınca; Aracı hizmet sağlayıcı üzerinden satış yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı için
a)Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri.
b) Tebligata elverişli KEP adresi,
c) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası,
ç) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgidir.
Tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı da aracı hizmet sağlayıcı tarafından kendine tahsis edilen alanda aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bulundurmalardır;
a) Adı ve soyadı,
b) İkametgâhının bulunduğu il,
c) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.
6.2Ay yazılım Danışmanlık üyelik başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme yada ek belge talep etmek hakkına sahiptir.Üye firmalara gönderilecek aktivasyon maili ile üyelik statüsü başlamakta ve böylece üye iş bu üyelik sözleşmesinde ve web sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır.Söz konusu üyelik sözleşmesi doldururken doğru ,eksiksiz ve güncel bilgi sağlamayan üye bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olacaktır.

6.3Üye firmalar üyelik esnasında bildirdiği bilgi ve belgelerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği ,değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 10 (onbeş)iş günü içinde Ay Yazılım Danışmanlığa bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun güncellemekle yükümlüdür.
6.4Website dahilinde ilk 24 saat üye firmaların birden fazla üye firma ile talep (satın alma talebi) oluşturduğu zaman dilimini,2. 24 saat ise söz konusu talebi karşılamak isteyen tedarikçi firmaların teklif verdiği zaman dilimini ifade etmektedir ve ,2.24 saatin bitiminde finansal açıdan en uygun teklif sistem tarafından otomatik olarak onaylanmaktadır.Üye firmalar oluşturdukları talebi ilk 24 saat içinde iptal etme hakkına sahiptir.Aksi takdirde onaylanan teklifin sonuç ve yükümlülükleri bizzat anlaşmaya varılan işin talep eden(alıcı) tarafında olup, Ay Yazılım Danışmanlığın bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.5Üye firma her türlü reklam ve ilanın Websitesinde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için Ay Yazılım Danışmanlık ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü bilgi ve belgeyi temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.7Üye firma websiteyi kullanmak amacıyla oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin gizli tutulmasından ve güvenliğinden bizzat sorumlu olacaktır.Üye kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirildiğini, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun tümü ile kendisinde olduğunu , bu işlemlerin kendisi tarafından gerçekleşmediği hususunda herhangi bir itiraz ileri süremeyeceğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

6.8 Üye firma websitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla,tekliflerle ve anlaşmaya varılan iş ile ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde,web sitesinde yer alanlarda dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu , söz konusu yükümlülüklerle ve prosedürlerle ilgili olarak Ay Yazılım Danışmanlığın herhangi bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
6.9Üye website üzerinden anlaşmaya varılan işin alıcısı konumunda veya satıcısı konumunda yer aldığı takdirde ,kendisinin ve diğer firmanın taraf olduğunu ,Ay Yazılım Danışmanlık(birliktesatinal.com) ‘ın bahsi geçen anlaşmaya taraf olmadığını ; dolayısıyla ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında yalnızca kendisinin ve anlaşmaya varılan işin karşı tarafının her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
6.10Bu sebeple birliktesatinal.com da sergilenen,sunulan tüm ürün ve ürün gruplarının kalitesinden,amacahizmet edip etmemesinden, garanti belgesi verilmesinden,faturalandırılmasından ve sair diğer belgelerin verilmesinden, satış sonrası gerekli görülen servis,kurulum vb. işlemlerden ürünlerin teslimine ilişkin zaman ve mekan unsurlarından taraflar bizzat sorumlu olacaktır.
6.11Üye firmalar website üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerde ,iş bu üyelik sözleşmesinin hükümlerine ,websitede belirtilen koşullara ,yürürlükteki kanun ve mevzuata ,ahlaki ve etik kurallara uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder.Üye firmaların website dahilindeki işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğu bizzat kendisine aittir.
6.12Üye firmalar kendisiyle website üzerinden iletişime geçen diğer firmalara website dışında iş anlaşması kurmaya teşvik edici hareketlerden imtina edecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri reddedecektir.Üye firmalar hiçbir surette websitenin sağladığı imkanları manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır.
6.13Üye firma 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca , kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ama kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kendi bünyesinde uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır.Üye firma ayrıca tedarikçi konumunda bulunması halinde yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden ,güvenilirliğinden ,doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur.
6.14Üye firma websiteyi kendi veya üçüncü bir kişi adına bir veri tabanı ,kayıt veya rehber yaratmak,kontrol etmek, güncellemek ,değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul ve beyan eder.
7.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ,FESHİ VE TAZMİNAT
7.1İş bu sözleşme üye firmalar tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup , yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerli olacaktır.
7.2Taraflar herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu sözleşmeyi her zaman feshedebilir.Bu fesih yalnızca tarafların ilişkisine etki edecek olup ,web site üzerinden yapılmış olunan satın alma işlemine ilişkin tarafların mevcut sorumlulukları devam edecektir.
7.3Üye firmaların iş bu sözleşmenin hükümlerinden birini ihlal etmesi sebebiyle Ay Yazılım Danışmanlığın sözleşmeyi derhal feshetme hakkı bulunduğunu kabul eder.Bunun yanında Ay Yazılım Danışmanlık feshetme hakkını kullanmasa dahi , söz konusu aykırılık hallerinde geçici olarak hizmetleri durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahiptir.Bu durumda anlaşmaya varılan işin taraflarının birbirlerine olan her türlü sorumluluğu devam edecektir.
7.4 Üye firmaların iş bu sözleşme hükümlerinin birini ihlal etmesi veya kurallara uymaması sebebiyle Ay Yazılım Danışmanlığın doğrudan ya da dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki /idari/cezai zararı, kaybı ,masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini ,Ay Yazılım Danışmanlığın herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür.Söz konusu hakkın kullanılması fesih işleminden bağımsızdır.
8.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER
8.1Üyeler iş bu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayarak , sözleşmeye taraf ve sözleşmenin hükümleriyle bağlı olacaktır.Ay Yazılım Danışmanlık(birliktesatinal.com) gerekli gördüğü takdirde sözleşmenin hüküm ve şartlarını tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.
8.2Söz konusu değişiklikler Ay Yazılım Danışmanlık tarafından (i)websitede yayınlanması yolu ile veya (ii) üye firmaların üyelik işlemleri esnasında bildirdiği e-posta adresine yapılacak bildirim yolu ile gerçekleşecektir.İş bu sözleşmenin değişen hükümleri ilan edildikleri tarihten itibaren geçerlilik kazanacaktır.Ay Yazılım Danışmanlık mevzuat ve yönetmelikte herhangi bir değişiklik olması durumunda zorunlu olarak yapacağı hüküm değişikliklerini bildirmekle yükümlü olmayacaktır.
8.3Taraflar üye firmaların websiteye üye olurken bildirdiği e-posta adresi aracılığıyla veya belirtilen adreslere yapılacak fiziki posta gönderimleri yoluyla iletişim kuracaklardır.Üye firmalar söz konusu e-posta adresini iletişim adresi olarak kabul edecektir ve e-posta adresini düzenli olarak kontrol etme yükümlülükleri olacaktır.
9.GİZLİLİK
9.1Tarafların İşbu sözleşmenin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari ,finansal,patent,telif hakkı,marka,müşteri bilgileri ve diğer tüm bilgiler ‘gizli bilgi’ kabul edilecektir ve iş bu sözleşmenin süresince ve sözleşmenin sona ermesini takip eden 3(üç) yıl boyunca gizli bilgi olarak değerlendirilecektir.
9.2Taraflar söz konusu bilgileri gizli tutmayı taahhüt ve beyan edecek, herhangi yasal bir zorunluluk,mahkeme kararı veya kanuni gereklilikler haricinde herhangi üçüncü bir tarafa ifşa etmeyeceklerdir.Ay Yazılım Danışmanlığın Gizli Bilgileri üye firmalar arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer tarafın yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olan diğer kullanıcılara iletebilme hakkı saklıdır.
10.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
10.1Birliktesatinal.com markası ve logosu, birliktesatinal.com websitesinin tasarımı yazılımı alan adı ve bunlara ilişkin olarak Ay Yazılım Danışmanlık tarafından oluşturulan marka.tasarım logı ticari takdim şekli,slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Ay Yazılım Danışmanlı’ğın mülkiyetindedir.Üye firma Ay Yazılım Danışmanlığın mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Ay Yazılım danışmanlığın izni olmaksızın kullanamaz,paylaşamaz,dağıtamaz,sergileyemez,çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.Üye firma birliktesatinal. Websitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanamaz.
10.2 Üye firma birliktesatinal.com websitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde Ay Yazılım Danışamanlığın ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmektedir.Ay Yazılım Danışmanlık, üçüncü kişilerin veya Ay Yazılım danışmanlığın haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren üye firmanın sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır.Üye firma bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde sözleşmenin madde 7.4’ün uygulanacağını kabul eder.

11.MÜCBİR SEBEP
11.1 Doğal afet, ambargo,kanuni grev, boykot,genel salgın hastalık,kısmî veya genel seferberlik ilânı, sokağa çıkma yasağı , devlet müdahalesi ,isyan savaş, işgal, işçi işveren anlaşmazlıkları,siber saldırı, alt yapı ve iletişim sorunları, sisteme ilişkin iyileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar elektrik kesintisi,yangın,patlama,fırtına,sel ,deprem,göç salgın veya diğer bir doğal felaket veya taraflardan birinin kontrolü dışında gerçekleşen kusurdan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyen diğer olaylar(mücbir sebep) taraflardan herhangi birinin(etkilenen taraf) bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin ifa etmesini engeller veya geciktirirse ,etkilenen taraf diğer tarafa derhal yazılı olarak bu mücbir sebebi bununla ilgili tüm detayları ve delillerini ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür.Etkilenen taraf mücbir sebebin sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.
11.2Etkilenen taraf bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulmaz ve bu durum işbu sözleşmenin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek ifa için söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile süre uzatımına gidilecektir.
12.MUHTELİF HÜKÜMLER
12.1 Bölünebilirlik: İş bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme ,tahkim heyet veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde , söz konusu geçersizlik, uygulamada imkansızlık veya makul olmama ölçüsünde iş bu sözleşme bölünebilir kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
12.2Sözleşmenin devri : Üye firma Ay Yazılım Danışmanlığın önceden yazılı onayını almaksızın iş bu sözleşmedeki haklarını ve yükümlülüklerinin tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
12.3 Tadil ve Feragat: Taraflardan birinin sözleşmede kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması yada icra etmemesi söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını veya icra edilmesini engellemeyecektir.
13.YASAKLI ÜRÜN LİSTESİ
Aşağıda yer alan ürün ve ürün gruplarının websitede yer alması söz konusu olmayacaktır.
• Çalıntı Mallar
• Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
• Sahte para ve belgeler
• Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları
• Şifreli yayın çözücüler
• İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler
• Yasaklı Kitap ver yayınlar
• Alkollü içecekler
• Uyuşturucu maddeler
• Tütün mamülleri,elektronik sigaralar ve tamamlayıcı parçaları
• İlaçlar, tıbbi cihazlar ve diğer benzeri sağlık ürünleri,Reçeteli ve reçetesiz ilaçlar,Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler,homeopatik tıbbı ürünler,enteral beslenme ürünleri,öze tıbbi amacı diyet gıdalar,özel tıbbı amaçlı bebek mamaları,
• Tıbbı cihazlar(diş macunu,diş protez bakım ürünleri,kondom,topikal uygulanan sıcak soğuk kompres ,yara bandı,flaster, pamuk ,ağız çarkalama suyu, nefes açıcı burun bantları hariç)
• Numaraları gözlük camları ve numaralı lenseler
• İşitme cihazları
• Veteriner tıbbi ürünler
• Sağlık bakanlığı tarafından satışı yasaklanmış ürünler
• Silahlar paylayıcı maddeler ve tehlike arz eden diğer ürünler (ateşli silahlar,karma hançer saldırma şişli baston ,sustalı çakı, pala,kılıç,kasatura,süngü,sivri uçlu ve oluklu bıçaklar,topuz,topuzlu kamçı ,boğma teli veya zinciri,muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikli benzeri aletler
• Yanıcı ve patlayıcı maddeler
• Biber gazı
• Elektroşok ve cihazları
• PCB (poliklorlu bifeniller) ve bunu içerek ürünler
• Amonyum nitrat ve kütlece %28den daha fazla amonyum nitrattan gelen azot içerek gübreler
Kanun ve mevzuat kapsamında satışı(veya internet üzerinden satışı) yasak veya denetime tabi olan ürünler
• Alım Satımı devlet iznine tabi olan ürünler
• Telsizler(Kısa mesafe erişimli telsiz (ket) cihazları hakkında yönetmelik kapsamında kalan kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz ve cihaz ve sistemler hariç.)
• Askeri teçhizat
• Resmi kıyafetler ve üniformalar
• Radar dedektörleri
• Airbag ve ekipmanları
• Emniyet kemeri ve adaptörü
• Taşıtların yönetim sistemine müdahele amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat
• Maymuncuk ve kilit açıcılar
• Şans oyunları biletleri
• Sertifikasız tohumlar
• Kültür ve tabiat varlıkları
• Madalya ve nişanlar

Kişisel verilere ilişkin kurallar ihlal eder nitelikteki ürünler
• Kişilik hakları
• Yüz fotoğrafı isimler ve imzalar
• İnsan ve diğer canlı organları
• Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
• Sosyal ağ ve diğer internek üyelik hesapları
Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal eder nitelikteki ürünler
• Telif hakkına haiz ürünler
• Lisanssız oyunlar
• Sahte veya replika ürünler
• Seri numarası çıkaraılmış kopya ve bandrolsüz ürünler

Birliktesatinal.com üzerinden satışı yasaklanan diğer ürünler
• Mucizevi tedavi ürünleri
• Yönlendirme içeriği olan ürün ilanları
• 2.el ürünler
• Ürün özelliği taşımayan satışlar
• Diğer kurum kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki yada indirim kuponları
• Deneme boyu /numara/tester veya kutusuz teşhir ürünün olan parfüm sair kozmetik ürünleri
• Hisse senedi tahvil ve bono
• Pornografik içerikli malzemeler
• Casus kamera ve dinleme cihazları
• Canlı hayvanlar
14.SATIŞ VE İLAN KOŞULLARI

14.1Üye firmalar sergilenen ürünlerin satışının ve teşhrinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını ,herhangi aldatıcı yanlış ve eksik bilgi içermediğini ,hak ihlaline sebep olmayacağını ,söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması,satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu beyan ve kabul etmektedir.
14.2 Web sitede kesinlikle taklit ,sahte ,izin gerektiren veya izni olmayan ürün teşhir edilmeyecek ve satılmayacaktır.Ayrıca satıcı iş bu sözlemenin 13.. Maddesinde yer alan yasaklı ürünler listesinin içeriğini takip edecek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmayacaktır.Satıcının madde 13te yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde bu fiillerin hukuka aykırılığından dolayı Ay Yazılım Danışmanlığa yöneltilecek talepler veya 3. Kişilerin marka hakları dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhattabı üye firma olacaktır.
14.3Üye firma web sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği satış işlemlerini ; iş bu sözleşmenin hükümlerind ve web sitesitede belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder,Üye firmanın bu hüküm aksine gerçekleştireceği her türlü işlem ve eylemlerle ilgili her türlü hukuki sorumluluk kendisine ait olacaktır.
14.4 Üye firma Ay Yazılım Danışmanlığın önceden yazılı rızası alınmaksızın web sitesinde yer alan içeriğin bütününü veya bir kısmını ticari amaçlarla kopyalamayacak,işleyemeyecek,kullanamayacak veya umuma arz etmeyecektir.Üye firma ayrıca Ay Yazılım Danışmanlığa veya alıcılara spam ve zincirleme e-posta gönderemeyecektir.
14.5 Üye firma websitede yürüttüğü tüm faaliyetlerini websitesine teknik olarak hiçbir surette zarar veremeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür.Satıcı, websitesine sağlayacağı tüm bilgi ,içerik ,materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program ,virüs,yazılım,lisanssız ürün, vb. gibi içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmakta dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını , Ay Yazılım Tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul etme taahhüt eder.Üye firma ayrıca websitesindeki profiline robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
14.6Hizmet alan hizmet veren ile web sitesi aracılığıyla kurduğu anlaşmalarda , Ay Yazılım Danışmanlığın iş bu anlaşmaya varılan iş akdine taraf olmadığını tedarikçinin satın alana karşı yürürlükteki Ticaret Kanunu ve sair mevzuatı kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.Bu bağlamda tedarikçi(hizmet veren) sanal mağazasında sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden mevzata uygunluğundan,garanti belgesi verilmesinden,faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgelerin tesliminden ve satış sonrası gereksinin duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat sorumlu olacaktır ve alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapacaktır.
14.7 Üye firma faaliyetlerini iyiniyet ve dürüstlük kurallarına uyarak ve basiretli bir tacir gibi gerçekleştirmeyi ,Ay Yazılım Danışmalığın iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda Ay Yazılım Danışmanlığın kendisine yönelik denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taattüt eder.
14.8 Üte firma birliktesatinal.com’un sahip olduğu marka ve sair fikri ve sınai mülkiyete konu ürünleri ile ve ticaret unvanlarını satıcı veya sanal mağaza ismi olarak veya üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları dahil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edecek şekilde kullanamaz.
15.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
15.1 birliktesatinal.com kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Birliktesatinal.com 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları WEB sitemizi kullanan tedarikçi,satıcı ve 3. Kişilerin dikkatine sunar. www.birliktesatinal.com ziyaret eden kullanıcıların, bireysel ve kurumsal anlamda gizliliğini korumak ve sitede sunulan tüm hizmetlerden