birliktesatinal.com kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Birliktesatinal.com 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları WEB sitemizi kullanan tedarikçi,satıcı ve 3. Kişilerin dikkatine sunar. www.birliktesatinal.com ziyaret eden kullanıcıların, bireysel ve kurumsal anlamda gizliliğini korumak ve sitede sunulan tüm hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmasının sağlanabilmesi amacıyla; bilgi ve veri güvenliği için çeşitli ilkeler benimsemiştir. Birliktesatinal.com işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında metnini mevzuatta gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
Birliktesatinal.com üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında , Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ihlal edecek şekilde herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Birliktesatinal.com olarak kişisel verilerinizi işleyebilir miyiz?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında birliktesatinal.com olarak tarafınıza sunmakta olduğumuz hizmetlerin yerine getirilebilmesi için birtakım verilerinizi işlemekteyiz. KVKK’nin 3/ı maddesinde belirtildiği üzere;
i. kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlememiz,
ii. veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olmamız
sebebiyle KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla belirli sorumluluk ve yükümlülüklere sahip olmaktayız.
Veri sorumlusu olmamız sebebiyle (i) açık rızanız olması veya (ii) KVKK’nin 5/2. maddesinde belirtilen istisnaların bulunması halinde kişisel verilerinizi hukuka uygun ve kişilik haklarınızı ihlal etmeyecek şekilde işleyebiliriz.
Birliktesatinalcom olarak sizlere ait hangi verileri işlemekteyiz?
https://www.birliktesatinal.com/ ‘a ait web site ve sair kanallar aracılığıyla siz değerli kullanıcılarımıza ait ad/soyad, doğum tarihi bilgileri,TCKN bilgileri,cep telefonu, sabit telefon bilgileri, e-posta adres bilgisi, ikametgah adres bilgisi,şirket ünvanı ,vergi numarası ,kep adresi ,kullanım geçmişiniz ,sosyal medya hesaplarıyla üyeliğinizi eşleştirmeniz halinde sosyal medya hesaplarınızda yer alan ve onay verdiğiniz bilgiler,gerçekleştirmiş olduğunuz işleme ilişkin ödeme yönteminiz,pazarlama ve iletişim tercihleri, tarafımızca KVKK’ye uygun bir şekilde işlenmektedir.
Birliktesatinal.com kullanıcılarının güvenliği ve gizliliği en ön planda tutulmaktadır. Kullanıcıların sisteme girmiş olduğu bilgiler, gizlilik ve güven içinde, ayrıca ilgili kanun hükümlerine dayalı yükümlülüklerin bilincinde olarak, en güncel ve en gelişmiş güvenlik teknolojileri kullanılarak korunmaktadır.
Birliktesatinal.com, sağladığı hizmet içerisinden ve mobil uygulamalarından başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Kişilerin/kurumların/şirketlerin vs. reklamlarını, başvuru formlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir. Kullanıcılar reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitelerine / hizmetlerine / mobil uygulamalarına yönlendirebilir. Birliktesatinal.com bu link (bağlantı) yoluyla erişilen diğer sitelerin ve/veya mobil uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına ilişkin olarak hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.
Kullanıcılar, site üzerinden bağlantı sağlanan üçüncü kişi ve kurumlara ait sitelerde bulunan hesaplarının gizlilik ve güvenliğinden kendisi sorumludur. Bu üçüncü tarafların gizlilik politikasından birliktesatinal.com sorumlu tutulamaz.
Kullanıcılar, site üzerindeki hesap ve şifrelerinin güvenliğinden ve gizliliğinden kendisi sorumludur. Sitenin kullanımı sırasında veya hizmet alımı sırasında herhangi bir verinin yedeklenmemesinden, zarar görmesinden veya herhangi bir kişisel verinin zarar görmesinden doğacak zararlardan birliktesatinal .com sorumlu değildir.
Kullanıcıya ait bireysel / kurumsal bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır.birliktesatinal.com işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. Ancak birliktesatinal.com aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
1. Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
2. Birliktesatinal.com kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usul ve yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları;
birliktesatinal.com ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) birliktesatinalcom'un kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
c) birliktesatinal.com’un yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanuna aykırılık durumunda oluşan mevcut zararın giderilmesini talep etme
h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma haklarına sahipsiniz.
Birliktesatinal.com olarak, veri sorumlusu sıfatı ile yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde birliktesatinal.com ‘un birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.
Kişisel verilerinizi hangi amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz?
Kişisel verilerinizi KVKK, sair mevzuat ve uluslararası düzenlemeler uygun olmak koşuluyla;
Birliktesatinal.com bünyesindeki platformda kişisel hesabınızı oluşturmak ve yönetmek,
Üyelerimizin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Üyelerin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
Online servisi kullanarak yaptığınız işlemlerinizi yönetmek,
Talepleriniz hakkında size bilgi vermek ve yeni veya değişmiş servisler hakkında sizi bilgilendirmek,
Bültenler ve kataloglar gibi pazarlama teklifleri göndermek,
Kullanıcıların alışveriş deneyimleri göz önünde bulundurularak ilgilenebilecekleri ürünlere ilişkin yönlendirmelerde bulunmak ve kampanyalara ilişkin bilgi verebilmek,
Kullanıcı memnuniyetini artırmak, web siteden yararlanan kullanıcıyı tanıyabilmek ,çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yap
Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından üyelerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili üyelerimizi bilgilendirebilmek,
Size uygun pazarlama teklifleri ve bilgiler sunmak için analizler yapmak,
Web siteyi kullanmak için yasal yaşta olduğunuzu doğrulamak,
Tekliflerimiz ve hizmetlerimizden faydalanmanızı sağlamak için size anketler göndermek,
Hizmetlerimizin sağlandığı sistemleri test etmek ve geliştirmek,


Kişisel Verilerin Aktarılması
Birliktesatinal.com söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden(sözleşmeyi kabul ettiğinize dair butona bastığınızdan itibaren)veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, faaliyetlerin yürütülmesi, kullanıcılar arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz kullanıcılar,iş ortakları, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.
Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler, Birliktesatinal.com tarafından verilen talimatlara uymakla ve veri güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Birliktesatinal.com sorumlu değildir.
Kişisel veriler, (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iv) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması sebeplerinden biri veya birkaçı ile kişisel veri sahibinin rızası alınmaya gerek olmaksızın işlenebilir.
KVKK ‘da yer alan haklarınız konusunda birliktesatinal.com olarak sizleri bilgilendirmekle yükümlüyüz.
Bilgilendirme Yükümlülüğü
Kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etmeniz halinde söz konusu hakkınızı işbu metinde belirtilen haklarınız dahilinde kullanabilirsiniz.
Talebinizin KVKK’de belirtilen şartları sağlaması halinde tarafınıza en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde dönüş sağlanacaktır.
Başvuru sahibi olarak kimliğinizin tespit edilememesi durumunda tarafınızdan ilave bilgi ve belgelerin istenebileceğini hatırlatmak isteriz.
Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü
birliktesatinal.com olarak kişisel verilerinizin hukuka uygun ve insan haklarına saygılı bir şekilde işlenmesi, herhangi bir şekilde yetkisiz kişilerin eline ulaşmaması, KVKK’de ve diğer uluslararası metinlerde belirtilen standartlarda korunması için üst düzey çaba sarfetmekteyiz.
Bu kapsamda;
Bünyesindeki çalışanlarına KVKK’ye uyum eğitimleri aldırmakta,
Kurum içi ve dışı veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak yazılı politikalar oluşturma,
Veri envanteri oluşturarak veri işleme sürecini en üst düzeyde anlaşılır ve güvenlik standartları alanında korunabilir kılma,
Üçüncü kişilerle imzalamış olduğumuz sözleşmeleri KVKK ve sair mevzuata uyumlu hale getirme,
Bilgi teknolojisi altyapımızı geliştirerek siber saldırılara en korunaklı altyapıyı sağlamak için olabildiğince yüksek düzeyde çalışmalar yürütmekteyiz.
Veri Sorumluları Sicili’ne (“Sicil”) Kaydolma Yükümlülüğü
İşbu Politika’nın ilanı tarihi itibariyle Sicil’e kaydolunmasına yönelik olarak Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından yayımlanmış atılacak adımlara uygun olarak politikalarımızı oluşturmakta olduğumuzu siz saygıdeğer kullanıcılarımızın/üyelerimizin dikkatine sunarız.

Birliktesatilal.com olarak kişisel verilerinizi ne kadar süre ile saklamaktayız?
Kişisel verilerin korunması hukuku kapsamında her bir verinin işlenmesi için ayrı değerlendirme yapılması gerektiğinden ötürü kişisel verilerinizi hukuka uygun bir şekilde ve işlenmesi için gerekli olan meşru süre kadar işlemekteyiz.
Bu kapsamda kişisel verileriniz birliktesatinal.com ile geçerli bir hukuki ilişkiniz bulunduğu sürece doğru ve güncel bir şekilde tutmaktayız. Tarafınızca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin verilmiş açık rızanın ortadan kalkması halinde ise kişisel verilerinizi sair mevzuatta belirtilen süreler kapsamında ve/veya KVKK’nin 4. ve 5. maddesinde belirtilen ilkeler kapsamında işlemekteyiz. Meşru amacın ve yasal sürelerin ortadan kalkmasını takiben kişisel verileriniz derhal silinmekte/yok edilmekte/anonim hale getirilmektedir.
Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler
Birliktesatinal.com kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Birliktesatinal.com kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır.
Birliktesatinal.com işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:
1)Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
2)Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak ilgili testleri yaptırır,
3)Fiziki ortamda bulunan kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
4)Birliktesatinal.com gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.
Ticari Elektronik İleti İzni
Birliktesatinal.com tarafından sağlanan hizmetler ile ilgili çeşitli duyuruların yapılması amacıyla tarafınızla https://www.birliktesatinal.com/ üzerinden elde etmiş olduğumuz elektronik iletişim adresleri (SMS,e-posta) aracılığıyla iletişime geçilecektir.
Birliktesatinal.com olarak, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik ileti aracılığıyla tarafınızla kampanya ve duyurulara ilişkin temasa geçilmesini, herhangi bir gönderi yapılmasını sonlandırma/reddetme hakkına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.